Wie zijn wij?

Pinkstergemeente PraisE is een jonge multiculturele familiekerk
die gelooft in de liefde en genade geschonken door Jezus Christus.
In deze liefde willen wij groeien en wandelen om tot zegen te zijn voor onze omgeving.

Onze Kernwaarden

Familie

Wij willen een geestelijk huis bieden ter opbouw, bemoediging en ontferming. Johannes 13:34-35, Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. Mattheüs 25:40, en de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u:  voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.

Discipelschap

Het belangrijkste kenmerk van discipelschap is dat wij niet alleen geroepen zijn om te leren over Jezus’ wijsheid, maar ook om het in praktijk te brengen. Mattheus 28:19, Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen

Passie voor Jezus en Zijn werk

Wij willen mensen in contact brengen met Jezus Christus en ze leiden naar een persoonlijke relatie met Hem. Filippenzen 3:14, maar één ding doe ik vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus

Toerusting

Wij geloven in het belang van training en onderwijs.
Efeze 4: 12-13, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus


Betekenis Logo

Het schild

is ons ‘familiewapen’. Het bindt ons samen. Ook biedt het bescherming Psalm 3:4:“U, Heer, bent een schild om mij heen”

Rood

in het Lucas Evangelie komt Hij naar voren als de Zoon des mensen

Paars

In het Matthëus Evangelie komt Jezus naar voren als de Koning der koningen

Vier kleuren

De vier kleuren in ons logo staan voor Jezus Christus in al Zijn volheid.
Het zijn de kleuren die voorkomen in de tabernakel van Mozes.

Blauw

in het Marcus Evangelie zien wij Hem als dienstknecht

Wit

in het Johannes Evangelie komt Hij naar voren als de Zoon van God!

Waarom de naam PraisE ?

Psalm 22:4

“U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël “.

Hij is de Koning der koningen, door Hem te eren en te verhogen ontdekken wij meer en meer hoe groot en ontzagwekkend Hij is.
Dit brengt een aanbidding te weeg waarop Hij troont.
Dan is Hij in ons midden en regeert met Zijn kracht en heerlijkheid.
Aanbidding is een van de kenmerken van de gemeente Praise.
Wij willen niet alleen onze stem gebruiken om Hem te bezingen (lofprijs) en te aanbidden, maar ook ons ganse wezen willen wij aan Hem geven.