WIE ZIJN WIJ?

PRAISE IS EEN  MULTICULTURELE FAMILIEKERK DIE EEN KINGDOM MINDSET HEEFT EN NIET EEN CHURCH MINDSET. ONS DOEL IS NIET DE UITBREIDING EN GROEI VAN PRAISE,

MAAR DIE VAN HET KONINKRIJK VAN GOD

FAMILIE

Wij willen een geestelijk huis bieden om elkaar OP TE BOUWEN, te BEMOEDIGEN en te VERTROOSTEN.

 

Johannes 13:34-35, Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.

Mattheüs 25:40, en de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u:  voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.

PASSIE VOOR JEZUS

Wij willen mensen in contact brengen met Jezus Christus en ze leiden naar een PERSOONLIJKE RELATIE MET JEZUS.

 

Filippenzen 3:14, maar één ding doe ik vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus

DISCIPELSCHAP

Wij rusten mensen toe door ONDERWIJS en DISCIPELSCHAP. Het is ons streven om kinderen Gods volwassen te maken, zodat ze zelf gaan discipelen en IMPACT MAKEN OP HUN EIGEN GEBIED.

Efeze 4: 12-13, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus


Mattheus 28:19, Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen

TOERUSTING

In Genesis 1:26-28 zei God: “Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren ….

God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: “Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.””

 

God heeft de mensen de opdracht gegeven om heerschappij te voeren over Zijn schepping en haar te onderwerpen. Dit betekent niet dat wij over elkaar heersen, maar dat WIJ GEROEPEN zijn om GODS KONINKRIJK ZICHTBAAR te doen worden op de aarde. Dit doen wij door het evangelie van het koninkrijk te prediken en de hemel op aarde te manifesteren met WONDEREN en TEKENEN net zoals JEZUS

Dit doen we ook door elke invloedsfeer van de maatschappij (religie, familie, onderwijs, business, politiek, media en kunst en cultuur) te TRANSFORMEREN door mensen die hiervoor geroepen zijn toe te rusten om deze gebieden in bezit te nemen zodat elke invloedsfeer functioneert in overeenstemming met GODS WAARDEN en PRINCIPES.

Betekenis Logo

Het schild

is ons ‘familiewapen’. Het bindt ons samen. Ook biedt het bescherming Psalm 3:4:“U, Heer, bent een schild om mij heen”

Rood

in het Lucas Evangelie komt Hij naar voren als de Zoon des mensen

Paars

In het Matthëus Evangelie komt Jezus naar voren als de Koning der koningen

Vier kleuren

De vier kleuren in ons logo staan voor Jezus Christus in al Zijn volheid.
Het zijn de kleuren die voorkomen in de tabernakel van Mozes.

blauw

in het Marcus Evangelie zien wij Hem als dienstknecht

wit

in het Johannes Evangelie komt Hij naar voren als de Zoon van God!