Wat geloven wij

Jezus is de weg tot de Vader waardoor wij een persoonlijke relatie met Hem kunnen aangaan. Deze relatie leidt tot aanbidding van de levende God. Jezus is de waarheid, de waarheid is Zijn woord (de Bijbel). Jezus Christus is het levende woord en als wij Zijn woord liefhebben dan hebben wij Hem lief. Jezus is het leven, de bron van al het bestaan. Als we hem aannemen als onze redder en verlosser dan stappen wij in een leven van ware vrede en blijdschap die de wereld niet kent. Leven wij dan op een roze wolk? Nee, ook wij zullen alle dagelijkse gebeurtenissen meemaken, goed en slecht, maar door alles heen mogen wij ervaren dat de vrede Gods in ons is en ons draagt door alles heen. Het gaat alles om Jezus en Hij heeft ons niet alleen gelaten toen Hij ten hemel ging, maar heeft Zijn Geest aan ons gegeven die ons zal leiden in al de waarheid. Zonder de Heilige Geest zijn wij krachteloos maar als wij ons willen laten leiden door de Heilige Geest zijn wij meer dan overwinnaars!

Avondmaal

Als gemeente vieren wij het avondmaal op de laatste zondag van de maand.
Handelingen 2:42, en zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. 

Handelingen 2:45, en zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart.

 

1 Korinthiërs 11:23-25

23. Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd,  dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden,  brood nam,

24. en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.

25. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament  in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis.l

Waterdoop

We houden op elk moment in overleg, als er doopkandidaten zijn, een doopdienst. Gelovigen kunnen dan belijdenis van hun geloof afleggen door zich door onderdompeling te laten dopen.
Handelingen 2:36-37, Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen:  Wat moeten wij doen, mannenbroeders?

Handelingen 2:38-39, en Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Want voor u is de belofte en voor uw  kinderen en voor allen  die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. Romeinen 6:4, Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is  opgewekt tot  de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij  in een nieuw leven zouden wandelen.

Opdragen van kinderen

Wij dragen baby’s en kleine kinderen op aan de Heer, de zogenaamde ‘kinderopdracht’.

Wij stellen het kind aan de gemeente voor en dragen het op aan de Heer in een gezamenlijk gebed en spreken de zegen uit in de naam van Jezus.

De ouders beloven het kind op te voeden naar de Bijbelse normen en waarden.

Marcus 10:14, Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet,  want voor zodanigen is het Koninkrijk van God.
Lucas 2:22, en aan de gemeente, die bijdraagt in de opvoeding door middel van het kinder-, tiener- en jeugdwerk. Daarbij wordt ook gebeden voor de ouders, dat zij met Gods wijsheid, liefde en gezag hun kinderen mogen opvoeden.

Huwelijksinzegening

“Het huwelijk zij in ere bij allen” (Hebreeën 13:4).

Aanstaande echtparen kunnen aan de voorganger het verzoek indienen of hun huwelijk ingezegend kan worden, waarna dit met hen besproken zal worden. Voor een huwelijksinzegening zal er eerst een pastoraal gesprek plaatsvinden.