PRAISE GELOOFT

In de kracht van het Bijbelse principe van de vijfvoudige bediening die in Efeze 4:11 (Apostel, Profeet, Evangelist, Herder en Leraar) wordt genoemd. Alle 5 zijn nodig voor de toerusting van de Gemeente. 

 

Wij geloven dat Jezus is gekomen om de mens te herstellen en  het volkomen leven te geven IN Christus, zoals God het oorspronkelijk bedoeld had.

 

Volledig AANVAARD door God- WAARDEVOL voor God- ZEKERHEID en VEILIGHEID bij God

ONZE PASSIE

Is om elk kind van God naar een volwassen relatie met Christus te brengen om zo in de bestemming te komen die God voor hun heeft weggelegd. Het is ons verlangen dat elk kind van God impact maakt, dat waar men ook is,  de atmosfeer van Gods koninkrijk wordt verspreid.

Avondmaal

Als gemeente vieren wij het avondmaal om de week op zondag.

Handelingen 2:42,

en zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.

vers 45, en zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart.

 

1 Korinthiërs 11: 23-25

23. Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd,  dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden,  brood nam,  24. en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. 25. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament  in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis.

Waterdoop

We houden op elk moment in overleg, als er doopkandidaten zijn, een doopdienst. Gelovigen kunnen dan belijdenis van hun geloof afleggen door zich door onderdompeling te laten dopen.

Handelingen 2:36-37,

Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders?

 

en Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen; die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.

 

Romeinen 6:4,

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is  opgewekt tot  de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij  in een nieuw leven zouden wandelen.

Opdragen van kinderen

Wij dragen baby’s en kleine kinderen op aan de Heer, de zogenaamde ‘kinderopdracht’. Wij stellen het kind aan de gemeente voor en dragen het op aan de Heer in een gezamenlijk gebed en spreken de zegen uit in de naam van Jezus.

De ouders beloven het kind op te voeden naar de Bijbelse normen en waarden.

Marcus 10:14,

Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet,  want voor zodanigen is het Koninkrijk van God.

 

Lucas 2:22,

en aan de gemeente, die bijdraagt in de opvoeding door middel van het kinder-, tiener- en jeugdwerk. Daarbij wordt ook gebeden voor de ouders, dat zij met Gods wijsheid, liefde en gezag hun kinderen mogen opvoeden.

Huwelijksinzegening

“Het huwelijk zij in ere bij allen” (Hebreeën 13:4).

Aanstaande echtparen kunnen aan de voorgangers het verzoek indienen of hun huwelijk ingezegend kan worden, waarna dit met hen besproken zal worden.

 

Voor een huwelijksinzegening zal er eerst een huwelijks training plaatsvinden.