PraisE draait volledig op giften.
Uw hulp hierin is van harte welkom!
Maak uw gift over naar:
IBAN: NL93ABNA0248409581KvK-nummer: 69005265
PraisE is aangemerkt als een algemeen nut
beogende instelling.
Uw giften zijn binnen de fiscale mogelijkheden
aftrekbaar voor de belasting.
RSIN/fiscaal nummer: 8576 87 244

Hoofdlijnen beleidsplan PraisE
Bestuur en beloningsbeleid
Baten en Lasten 2017